¡Colabora con nosotros!

Exparlamentarios que se incorporan como funcionarios de la Generalitat

Ramón Soriano Güémez hizo esta solicitud de acceso a la información a Generalitat de Cataluña

La solicitud fue parcialmente exitosa.

De: Ramón Soriano Güémez

31 de marzo de 2012

Estimado Generalitat de Cataluña,

Quisiera conocer el complemento salarial que, por ser
exparlamentarios, tienen los miembros del Parlament de Catalunya
que al dejar su cargo se reincorporan a la función pública de la
Generalitat de Catalunya, así como el número actual de personas que
están en dicha situación.

Un saludo,

Ramón Soriano Güémez

Enlace

De: Bústia PR infocat

09 de mayo de 2012

Señor Ramón Soriano Güémez,

 

Le comunicamos que hemos reenviado su mensaje a la  Direcció General de
Funció Pública que es el organismo responsable de este tema para que les
contesten lo antes posible.

 

Para agilizar la gestión de las consultas  que quiera hacer a
l’Administración de la Generalitat de Catalunya, puede utilizar nuestro
formulario de contacto, le facilitamos el enlace:

 

[1]https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...

 

Disculpe el retraso de nuestra respuesta.

 

 

Atentamente,

 

Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió

Generalitat de Catalunya

 

 

 

References

Visible links
1. https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/in...

Enlace

Concha Catalan dejó un comentario (23 de mayo de 2012)

Ánimo Ramon,
La solicitud sobre fundaciones que estoy tramitando yo sólo tardó dos meses en llegar de un departamento a otro ;)

Link to this

De: Bústia Direcció General Funció Pública

28 de junio de 2012

Senyor Soriano,

En relació amb la consulta que heu adreçat a la bústia de correu electrònic de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i que ens ha estat tramesa, per la qual sol•liciteu que us informem en relació a les garanties retributives que correspon abonar als exparlamentaris que reingressen al servei actiu com a funcionaris al servei de l’Administració de la Generalitat, així com del nombre de persones que actualment es troben en aquesta situació, amb caràcter general, us informem del següent:

L’article 87.1 e) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) estableix que els funcionaris de carrera seran declarats en situació de serveis especials quan accedeixin a la condició de Diputat o Senador de les Corts Generals o membres de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes si perceben retribucions periòdiques per la realització d’aquesta funció.

Pel que fa a les garanties retributives que comporta el passi a la situació administrativa de serveis especials, cal dir, que l’article 87.3 de l’EBEP estableix que les persones que estiguin en situació de serveis especials tenen dret, almenys, a reingressar al servei actiu a la mateixa localitat, en les condicions i amb les retribucions corresponents a la categoria, nivell o esglaó de la carrera consolidats, d’acord amb el sistema de carrera administrativa vigent a l’Administració Pública a la qual pertanyin. Així mateix, tenen els drets que cada Administració pública pugui establir en funció del càrrec que hagi originat el pas a l’esmentada situació. En aquest sentit, les administracions públiques han de vetllar perquè no hi hagi menyscabament en el dret a la carrera professional dels funcionaris públics que hagin estat nomenats alts càrrecs, membres del poder judicial o d’altres òrgans constitucionals o estatutaris o que hagin estat elegits alcaldes, retribuïts i amb dedicació exclusiva, presidents de diputacions o de cabildos o consells insulars, diputats o senadors de les Corts Generals i membres de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes. Com a mínim, aquests funcionaris han de rebre el mateix tractament en la consolidació de grau i conjunt de complements que els que s’estableixi per als qui hagin estat directors generals i altres càrrecs superiors de l’Administració Pública corresponent.

Exposat l’anterior, cal tenir present que la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria de funció pública garanteix als funcionaris de carrera que durant més de dos anys continuats, o tres amb interrupció, hagin desenvolupat en l’Administració de la Generalitat llocs d’alts càrrecs, amb categoria igual o superior a director general, des de la seva reincorporació al servei actiu, i mentre es mantinguin en aquesta situació, el complement de destinació equivalent al seu grau personal incrementat en la quantia necessària per igualar-lo al complement de destinació o equivalent que es fixi per als directors generals en cada exercici pressupostari més un complement personal i variable d’acord amb el que estableix el Capítol 3 del Títol 5 del Text refós, articles 75 a 79.

Per tant, de conformitat amb el que s’ha vingut exposant, correspondria atorgar als funcionaris en serveis especials que hagin accedit a la condició de membre del Parlament de Catalunya durant més de dos anys continuats o tres amb interrupció i reingressin al servei actiu com a funcionaris al servei de l'Administració de la Generalitat el complement d’alt càrrec establert a la disposició addicional onzena del Text refós de funció pública.

Finalment, pel que fa a la qüestió que plantegeu relativa al nombre de membres del Parlament de Catalunya que han reingressat al servei actiu com a funcionaris al servei de l’Administració de la Generalitat, us fem avinent que a data d’avui les dades que sol•liciteu no es troben disponibles.

Atentament,

Direcció General de Funció Pública

________________________________________
De: Bústia Atenció Ciutadana [[dirección de Generalitat de Cataluña]]
Enviat el: dimecres, 9 / maig / 2012 16:48 Per a: Bústia Direcció General Funció Pública
Tema: RV: solicitud acceso a la información - Exparlamentarios que se incorporan como funcionarios de la Generalitat

Benvolguts/udes,

Us enviem una consulta que hem rebut a l'adreça-e de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió , atès que pertany al vostre àmbit de competències. Al ciutadà li hem comunicat que us ho derivàvem.

Cordialment,

Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió Generalitat de Catalunya

-----Missatge original-----
De: Bústia Atenció Ciutadana [mailto:[dirección de Generalitat de Cataluña]]
Enviat: dilluns, 2 / abril / 2012 17:20
Per a: Bústia PR infocat
Tema: RV: solicitud acceso a la información - Exparlamentarios que se incorporan como funcionarios de la Generalitat

-----Missatge original-----
De: Ramón Soriano Güémez [mailto:[dirección editada]]
Enviat: dissabte, 31 / març / 2012 19:56 Per a: Bústia Atenció Ciutadana
Tema: solicitud acceso a la información - Exparlamentarios que se incorporan como funcionarios de la Generalitat

Estimado Generalitat de Cataluña,

Quisiera conocer el complemento salarial que, por ser
exparlamentarios, tienen los miembros del Parlament de Catalunya
que al dejar su cargo se reincorporan a la función pública de la
Generalitat de Catalunya, así como el número actual de personas que
están en dicha situación.

Un saludo,

Ramón Soriano Güémez

-------------------------------------------------------------------

Por favor use la siguiente dirección de correo para todas las
respuestas a esta solicitud:
[dirección editada]

¿Es [dirección de Generalitat de Cataluña] la dirección
incorrecta para solicitudes acceso a la información a Generalitat
de Cataluña? Si es así, por favor contáctenos usando el siguiente
formulario:
http://www.tuderechoasaber.es/es/help/co...

Atención: Este mensaje y cualquier respuesta que hagas serán
publicadas en Internet. Nuestras políticas de privacidad y
copyright:
http://www.tuderechoasaber.es/es/help/of...

Si encuentra este servicio útil como responsable de acceso a la
información, pida al responsable de su web que añada un enlace a
nuestra web.

-------------------------------------------------------------------

Enlace

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Generalitat de Cataluña:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

Más solicitudes similares