¡Colabora con nosotros!

Registro de Fundaciones / Registre de Fundacions (pendent març 2012)

Concha Catalan hizo esta solicitud de acceso a la información a Generalitat de Cataluña

La respuesta no ha sido satisfactoria.

De: Concha Catalan

28 de abril de 2012

Estimado Generalitat de Cataluña,

En fecha 24 de marzo me dirigí a ustedes con la solicitud que copio
más abajo. Desearía saber en qué estado se encuentra mi solicitud y
cuándo aproximadamente podré recibir la información.

El 27 de marzo la Secretaria de la Vicepresidenta del Govern -
Departament de Governació i Relacions Institucionals me contestó
amablemente que:

En nom de la vicepresidenta acusem rebuda del vostre escrit de 24
de març.

Us comuniquem així mateix que, l’hem fet arribar al Departament de
Justícia d'on depèn la Direcció General a la qual s'adreça.

Ben cordialment,

Secretaria de la Vicepresidenta del Govern
Departament de Governació i Relacions Institucionals

Pero desde entonces no he tenido más noticias.

Esta era la solicitud original

De: Concha Catalan

24 marzo 2012

A la Generalitat de Cataluña,

Distinguido/a Sr/a ,

Por la presente solicito un documento para cada año, desde 2000
hasta 2011, en formato electrónico, a ser posible en formato
reutilizable (excel o similar) en el que consten:

los nombres de todas las fundaciones registradas en el registro de
la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques o en la entidad
que procediera antes de la creación de esta Direcció.

los nombres de los miembros del patronato de cada fundación que
hayan constado en el registro cada año.

los datos de contacto de cada fundación.

Y en otro documento:

los nombres de las fundaciones que se han dado de baja del registro
cada año desde 2000 a 2011.

Un saludo,

Concha Catalan

Distingit/da Sr/a ,

Per la present sol.licito un document per cada any, des de 2000
fins 2011, en format electrònic, a ser possible en format
reutilitzable (excel o similar) en el què constin:

els noms de totes les fundacions registrades en el registre de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques o en l'entitat que
procedís abans de la creació d'aquesta Direcció.

els noms dels membres del patronat de cada fundació que hagin
constat en el registre cada any.

les dades de contacte de cada fundació.

Y en otro documento:

els noms de les fundacions que s'hagin donat de baixa del registre
cada any des de 2000 a 2011.

Salutacions cordials,

Concha Catalan

Un saludo,

Concha Catalan

Enlace

De: BUSTIA JU DG DRET I ENTITATS JURIDIQUES

18 de mayo de 2012

Senyora,

Malgrat que la vostra sol.licitud relativa a l'accés a dades del Registre de Fundacions, la vau enviar per correu electrònic el 24 de març de 2012 al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia no n'hem tingut coneixement fins al dia 16 de maig de 2012, data en què l'hem rebut mitjançant un correu electrònic del Departament de la Presidència.

En relació amb les vostres peticions sobre les fundacions inscrites en el Registre de la Direcció general de Dret i d'Entitats Jurídiques, així com les dades de contacte de les entitats esmentades, us informo que podeu accedir-hi directament des de l'aplicació Guia d'entitats, des d'on us podreu descarregar un fitxer que conté aquestes dades. www.gencat.cat/justicia/guia_entitats

Pel que fa a les altres peticions que ens feu, us fem avinent que hauríeu de canalitzar la vostra sol.licitud al Departament de Justícia mitjançant el formulari de contacte que trobareu a www.gencat.cat/justicia/consultes

Atentament,

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Enlace

Concha Catalan dejó un comentario (23 de mayo de 2012)

He tramitado una nueva solicitud al Dept de Justícia desde la página de consultas de la que me envían el link, reclamando la información que falta, es decir, los nombres de los miembros de cada patronato.

Distingit/da Sr/a ,

Fa dos mesos vaig fer la següent sol.licitud mitjançant la pàgina tuderechoasaber.es. Vaig obtenir només part de la informació que demanava (els noms i les adreces de les fundacions), i per això m'adreço novament a vostés, per reclamar que tinguin l'amabilitat d'enviar-me un fitxer que inclogui els noms dels membres del patronat de cadascuna de les fundacions registrades i, si és possible, les dates de la incorporació de cadascun i la data de creació de la fundació.

Per la present sol.licito un document per cada any, des de 2000
fins 2011, en format electrònic, a ser possible en format
reutilitzable (excel o similar) en el què constin:

els noms de totes les fundacions registrades en el registre de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques o en l'entitat que
procedís abans de la creació d'aquesta Direcció.

els noms dels membres del patronat de cada fundació que hagin
constat en el registre cada any.

les dades de contacte de cada fundació.

I en un altre document:

els noms de les fundacions que s'hagin donat de baixa del registre
cada any des de 2000 a 2011.

Salutacions cordials,

Concha Catalan

Link to this

De: Concha Catalan

23 de mayo de 2012

Estimado BUSTIA JU DG DRET I ENTITATS JURIDIQUES,

Muchas gracias por la información respecto a los ficheros
descargables desde la página que me indican. Desafortunadamente,
falta la información de los nombres de los miembros de los
patronatos, y los ficheros tampoco incluyen las fechas de inicio de
las fundaciones, ni las de la incorporación de cada miembro.

Así que les tramito una nueva solicitud mediante el formulario de
contacto que indican.

Saludos cordiales,

Moltes gràcies per la informació respecte als fitxers
descarregables des de la pàgina que m'indiqueu. Malhauradament,
manca la informació sobre els noms dels membres dels patronats, i
els fitxers tampoc inclouen les dates d'inici de les fundacions, ni
les de la incorporació de cada membre.

Així que us faig arribar una nova sol.licitud mitjançant el
formulari de contacte que indiqueu.

Salutacions cordials,

Concha Catalan

Enlace

De: BUSTIA JU DG DRET I ENTITATS JURIDIQUES

11 de junio de 2012

Senyora,

En relació amb la vostra petició de subministrament de dades del Registre de Fundacions, us fem avinent que no ens és possible facilitar-vos totes les que ens demaneu per les raons següents:

1. De conformitat amb l'article 315-8.1 del Codi civil de Catalunya (CcCat), la publicitat dels registres de persones jurídiques es fa efectiva per mitjà d'un certificat del contingut dels assentaments, d'una nota simple informativa o d'una còpia o un extracte dels assentaments. En conseqüència, la sol.licitud que formuleu d'emissió de llistats d'acord amb uns criteris predeterminats, que requereix un tractament previ de la informació, no s'incardinaria en l'anomenada publicitat formal del Registre ex article 315-8 CcCat, i cal reconduir-la, per tant, mitjançant la regulació general relativa a l'accés als arxius i registres.

2. De conformitat amb l'art. 37.7 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAPPAC), el dret d'accés a arxius i registres serà exercit pels particulars de forma que no es vegi afectada l'eficàcia del funcionament dels serveis públics i caldrà formular una petició individualitzada dels documents que es desitgin consultar, sense que es pugui formular una sol.licitud genèrica sobre una matèria o conjunt de matèries.

3. La informació que sol.liciteu implica una tasca d'extracció manual (no automàtica) de dades de l'aplicació informàtica. Això representa una dedicació en hores de treball del personal adscrit a aquest Registre de Fundacions que no és possible assumir, atesa la disfunció que implicaria en la tramitació de les sol.licituds presentades per altres ciutadans, relatives als procediments que conformen pròpiament l'àmbit competencial d'aquest Registre, com ara la inscripció d'entitats, modificacions estatutàries, modificacions de la composició d'òrgans de govern, etc.

S'ha de tenir present que ara hi ha inscrites 2.732 fundacions, però que l'any 2000 ja n'hi havia 1.489. A la vostra sol.licitud demaneu els noms dels membres del patronat de cada fundació que hagin constat en el Registre cada any. En relació amb això, cal tenir en compte que aquestes dades tampoc no ens les facilita l'aplicació de manera automàtica i que, a més, és freqüent que en un mateix any la composició del patronat d'una fundació sigui objecte de diverses modificacions; per tant, els funcionaris del Registre haurien d'examinar cada fundació, any per any, des del 2000 fins al 2011 -període en què se centra la vostra sol.licitud- i fer una anàlisi juridicotècnica de les dades registrals, les quals encara caldria integrar posteriorment en un arxiu reutilitzable (Excel o similar), d'acord amb el que heu demanat.

Com desitgem que sapigueu comprendre, el compliment de la vostra sol.licitud afectaria el funcionament i l'eficàcia del servei que es presta en el Registre, situació que pretén evitar l'article 37.7 de la LRJAPPAC, abans esmentat, quan prescriu que cal formular una petició individualitzada dels documents que es volen consultar i impedeix que es formulin sol.licituds genèriques sobre una matèria o conjunt de matèries.

No obstant això, sí que us podríem facilitar les dades que us detallem al final del present escrit. A aquest efecte, hauríeu de sol.licitar-les al Registre, mitjançant el formulari que us podeu descarregar del web que us indiquem a continuació, i abonar la taxa corresponent a l'emissió de llistats (3,48 euros). L'adreça del web esmentat és la següent:

http://www20.gencat.cat/portal/site/Just...
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tram...

També podeu optar per fer la vostra sol.licitud en línia, amb una reducció del 50 % de la taxa, mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits:

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/...

Indiqueu, si us plau, que voleu saber el nombre de fundacions inscrites i fundacions extingides a dia d'avui i que en voleu conèixer les dades següents: nom, número d'inscripció, domicili, data d'inscripció, correu electrònic, telèfon, classificació i darrer òrgan de govern inscrit.

Atentament,

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

-----Missatge original-----
De: Concha Catalan [mailto:[dirección editada]]
Enviat: dimecres, 23 / maig / 2012 09:05
Per a: BUSTIA JU DG DRET I ENTITATS JURIDIQUES
Tema: RE: solicitud acceso a la información - Registro de Fundaciones / Registre de Fundacions (pendent març 2012)

Estimado BUSTIA JU DG DRET I ENTITATS JURIDIQUES,

Muchas gracias por la información respecto a los ficheros
descargables desde la página que me indican. Desafortunadamente,
falta la información de los nombres de los miembros de los
patronatos, y los ficheros tampoco incluyen las fechas de inicio de
las fundaciones, ni las de la incorporación de cada miembro.

Así que les tramito una nueva solicitud mediante el formulario de
contacto que indican.

Saludos cordiales,

Moltes gràcies per la informació respecte als fitxers
descarregables des de la pàgina que m'indiqueu. Malhauradament,
manca la informació sobre els noms dels membres dels patronats, i
els fitxers tampoc inclouen les dates d'inici de les fundacions, ni
les de la incorporació de cada membre.

Així que us faig arribar una nova sol.licitud mitjançant el
formulari de contacte que indiqueu.

Salutacions cordials,

Concha Catalan

mostrar el resto del mensaje

Enlace

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Generalitat de Cataluña:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

Más solicitudes similares