¡Colabora con nosotros!

Contrato de concesión de abastecimiento de agua en Barcelona en favor de AGBAR

Aigua és Vida hizo esta solicitud de acceso a la información a Área Metropolitana de Barcelona

La respuesta a esta solicitud está retrasada. Área Metropolitana de Barcelona debería haber respondido antes de 25 de abril de 2012 (más detalles)

De: Aigua és Vida

26 de marzo de 2012

Benvolgut/da responsable de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,

Exposem,
Que segons disposa l’article 25.2.L/ de la Llei 7/1985 de bases de
règim local, l’abastament domiciliari d’aigua és de titularitat
municipal i d’obligada prestació, d’acord amb els termes de
l’article 26. També aquesta Llei declara, tal i com s’exposa en
l’article 86, la reserva d’aquet servei a favor d’entitats locals.
Aquest servei va ser traspassat per un conjunt de municipis de
l’àrea metropolitana de Barcelona a l’Entitat Metropolitana dels
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (avui integrada a
l’Autoritat Metropolitana de Barcelona) d’acord amb el previst als
articles 15 a 18 de la Llei 7/1987.

Que el servei d’abastament d’aigua s’engloba dins les prestacions
patrimonials de caràcter públic, ja que és indispensable per poder
satisfer las necessitats humanes bàsiques. En aquest sentit, la
regulació de taxes i tarifes del servei d’abastament ha de quedar
garantida per part de l’administració pública, segons recull la
Llei 25/98 de modificació de la Llei de Taxes i Preus Públics, i la
Llei 59/03 General Tributària, en la que en l’article 2 imposa la
forma de taxa en el supòsit de prestació de serveis en règim de
dret públic, com és el cas del servei d’abastament, independentment
que el prestatari sigui públic o privat.

Que tota aquesta informació és de caràcter públic.

Per això sol·licitem,

1. Una còpia del contracte de concessió del servei d’abastament
d’aigua a favor de la Societat General d’Aigües de Barcelona , en
virtut del qual dóna el servei d’abastament d’aigua a la ciutat de
Barcelona.

2. Els informes de proposta tarifària i els informes de proposta
d’inversions i millores elaborats per la concessionària del servei
d’abastament d’aigua a la ciutat de Barcelona, Sociedad General de
Aguas de Barcelona (SGAB), juntament amb tots els informes dels
òrgans responsables de la cumplimentació de l’expedient (tècnics,
econòmics i jurídics), siguin AMB, EMSHTR o CMB segons
correspongui,, i els acords i la resta de documentació relativa a
l’aprovació definitiva de la tarifa pels anys compresos en el
període 1995-2010.

Atentament,

Plataforma Aigua és Vida

Enlace

De: Aigua és Vida

07 de junio de 2012

Estimado Área Metropolitana de Barcelona,

Pedimos nos hagan llegar cuanto antes la información referente a
nuestra petición: "Contrato de concesión de abastecimiento de agua
en Barcelona en favor de AGBAR". Estáis obligados por ley.

Un saludo,

Aigua és Vida

Enlace

Cosas que hacer con esta solicitud

Cualquiera:
Sólo Área Metropolitana de Barcelona:

Seguir esta solicitud

Utiliza esta información

Solicitudes similares

La calidad del agua

Para Ayuntamiento de León por Carmen 06 de marzo de 2014

Más solicitudes similares